Instruccions de l’IES BERNAT GUINOVART

Instruccions de l’IES BERNAT GUINOVART

Instruccions de l’IES BERNAT GUINOVART

 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Com tots sabeu s’ha declarat l’estat d’alarma i la direcció de l’IES Bernat Guinovart dicta les següents instruccions a la comunitat educativa per tal de poder continuar amb l’activitat lectiva de forma no presencial.

Familíes:

La comunicació amb les famílies serà a traves del canal de comunicació oficial “web família”. Les famílies poden enviar els seus dubtes al professorat i tutors mitjançant aquesta plataforma.

Alumnat:

L’alumnat ha d’estar atent al seu correu corporatiu, el professorat li indicarà com ha de treballar a través d’aquesta plataforma, treballaran en eines  com Correu electrònic, “drive”, “classroom”, o eines telemàtiques similars.