Cicle Formatiu Grau Superior

PÈRDUA DEL DRET A L’AVALUACIÓ CONTÍNUA

Els aprenentatges de l’alumnat seran avaluats de forma contínua; en règim presencial, serà necessària l’assistència almenys al 85% de les classes i activitats previstes en cada mòdul. El seu incompliment suposarà la pèrdua del dret a l’avaluació contínua en el mòdul on no s’haja aconseguit l’assistència mínima i podrà suposar l’anul·lació de matrícula per inassistència.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INASSISTÈNCIA

Els aprenentatges de l’alumnat seran avaluats de forma contínua i, en règim presencial, serà necessària l’assistència almenys al 85% de les classes i activitats previstes en cada mòdul.

Quan un alumne acumule un 15% de faltes d’assistència injustificades, o amb justificació improcedent, abans de la finalització del mes d’octubre, el director acordarà l’anul·lació de la matrícula que s’ha formalitzat. També serà causa d’anul·lació de la matrícula, la inassistència no justificada durant un període de 10 dies de classe consecutius.

Després del mes d’octubre també s’acordarà l’anul·lació de matrícula quan es supere el 15% de faltes d’assistència injustificades, o amb justificació insuficient, o de 10 dies de classe consecutius, excepte en cas que no hi haja una oferta pública del cicle formatiu en règim semipresencial o a distància en la província.

EFECTES DE L’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INASSISTÈNCIA

L’alumne perdrà la condició d’alumne del cicle formatiu i no serà inclòs en les actes d’avaluació final. També perdrà el dret de reserva de plaça i, si desitja continuar els estudis, haurà de concórrer novament al procés general d’admissió d’alumnes.

Quan s’acorde l’anul·lació de matrícula després del mes d’octubre i no haja una oferta pública del cicle en règim semipresencial o a distància en la província, l’alumne perdrà el dret a l’avaluació contínua i només podrà presentar-se a l’avaluació final dels mòduls corresponents.

Normativa:

  • Orde 78/2010, de 27 d’agost, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen determinats aspectes de l’ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana (DOCV 3-9-2010).
  • Instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el present curs  impartisquen cicles formatius de Formació Professional.