Formació Professional Bàsica

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS (Classes de vesprada)

Expose que el/la meu/a fill/a està matriculat/da en la FPB “Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals” i em compromet a que assistixca amb regularitat a les classes corresponents de tots els mòduls integrants d’este programa i que conec la norma per la qual perdrà la condició d’alumne en el cas de tindre un percentatge superior al 15% de faltes no justificades degudament.

Normativa:

Orde 60/2010 de 5 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es modifica l’Orde de 19 de maig de 2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els Programes de Qualificació Professional a la Comunitat Valenciana (DOCV 11-6-2010)

Instruccions per a l’organització i funcionament dels Programes de Qualificació Professional Inicial de totes les seues modalitats i tipus d’entitat o centre docent promotor.